Meeste presidentskandidaten gebruiken kinderlijk taalgebruik