Combi van pesticiden tast individuele hommel en kolonie aan

Wanneer hommels aan een combinatie van bestrijdingsmiddelen worden blootgesteld dan heeft dat gevolgen voor hun gedrag. En het tast ook het succes van de kolonie in haar geheel aan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Wetenschappers van de Royal Holloway, University of London trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze stelden hommels, afkomstig uit veertig verschillende, jonge koloniën bloot aan twee soorten veelgebruikte pesticiden: neonicotinoïden en pyrethroïden. De onderzoekers zorgden ervoor dat de hommels aan dezelfde hoeveelheden bestrijdingsmiddelen werden blootgesteld als in ‘het echt’ gebeurt, wanneer de hommels in aanraking komen met bloemen die met bestrijdingsmiddelen zijn behandeld.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat hommels die aan pesticiden werden blootgesteld minder effectief op zoek gingen naar voedsel. De kolonie ontving dus ook minder voedsel en had minder energie om nieuwe werkers op te voeden. Ook bleken werkers die aan pesticiden waren blootgesteld vaker te verdwalen. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Nature.

WIST U DAT…

…bijen aan hun vijanden laten zien dat ze ze gezien hebben?

Uniek
Het onderzoek is uniek, zo benadrukt onderzoeker Richard Gill. “Wat nieuw is aan dit onderzoek is dat we laten zien hoe sublethale effecten (effecten waar bijen niet direct dood aan gaan, red.) van blootstelling aan pesticiden het gedrag van individuele bijen beïnvloeden en hoe dat gevolgen heeft voor de prestaties van de kolonie als geheel.” Hij wijst er ook op dat eerdere onderzoeken zich vaak op de honingbij richtten. “Maar het is ook cruciaal om te begrijpen hoe pesticiden andere bijensoorten beïnvloeden.”

Voor beleidsmakers
Het onderzoek bewijst dat niet alleen bijen, maar ook hommels hinder ondervinden van pesticiden. En dat niet alleen één bestrijdingsmiddel, maar ook een combinatie van bestrijdingsmiddelen een probleem vormt. “Beleidsmakers moeten het bewijs in overweging nemen en samenwerken met de regelgevende instanties om het risico dat alle bijen, en dus niet alleen honingbijen, door het gebruik van pesticiden, lopen,” stelt onderzoeker Nigel Raine. “Op dit moment wordt het gebruik van pesticiden goedgekeurd op basis van tests waarin naar één pesticide wordt gekeken. Maar ons onderzoek toont aan dat het risico van blootstelling aan meerdere pesticiden in overweging moet worden genomen, aangezien dit het succes van de kolonie serieus kan aantasten.

Dat er ingegrepen moet worden, staat buiten kijf, zo voegt professor Boris Baer van de universiteit van Western Australia toe (hij was niet bij het onderzoek betrokken): “Albert Einstein zou naar verluidt gezegd hebben dat ‘als de bij ooit van de aarde verdwijnt, de mens nog maar vier jaar te leven heeft’. Hoewel er twijfels zijn over of hij dit wel echt gezegd heeft, illustreert zijn opmerking een belangrijk punt: het laat zien hoe afhankelijk we van bijen zijn. Ze bestuiven meer dan 80 gewassen en zijn belangrijk voor de stabiliteit van het ecosysteem. De dramatische afname in bijenpopulaties die we de laatste twee decennia wereldwijd zien, is dan ook zeer verontrustend.”

Bronmateriaal

"Research suggests exposure to multiple pesticides increases risks for bumblebees" - Rhul.ac.uk
"ROUND-UP: Pesticides bad for bees (Nature*) – experts respond" - SMC.org.au
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Marilyn Peddle (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd